Ustanovení k ochraně údajů

Použití našich webových stránek je v zásadě možné bez zadávání osobních údajů. Pokud chcete využít zvláštních služeb naší společnosti prostřednictvím našich webových stránek nebo si chcete na našich webových stránkách zarezervovat cestu, můžete být požádáni o souhlas se zpracováním osobních údajů. Pokud je zpracování osobních údajů potřebné, neexistuje však pro ně právní základ (např. realizace smluvní dohody), prosíme Vás o Váš souhlas.

Toto upozornění Vás informuje o tom, které informace o Vás shromažďujeme, o tom, jak je používáme, a o tom, jakým způsobem můžete použití údajů odvolat.

  • Kdo je zodpovědný za shromažďování a zpracování dat?

Společnost DB Netz AG, Theodor-Heuss-Allee 7, 60486 Frankfurt am Main shromažďuje a zpracovává Vaše údaje jako správce. Zmocněncem pro ochranu osobních údajů je jmenována paní Chris Newiger.  Máte-li jakékoliv dotazy nebo návrhy týkající se ochrany údajů na adrese www.neubaustrecke-dresden-prag.de, obraťte se prosím na:

DB Netz AG
Susann Holtorp
Odborná referentka komunikace velkých projektů
Großer Brockhaus 5
04103 Leipzig
E-mail: dresden-prag@deutschebahn.com

  • Jaké údaje shromažďujeme a jak, a proč Vaše údaje zpracováváme?

Údaje shromažďujeme a zpracováváme pouze pro konkrétní účely. Ty mohou vyplynout z technických potřeb, smluvníchpožadavků nebo výslovného přání uživatele.

Z technických důvodů musí být při návštěvě stránek https://www.neubaustrecke-dresden-prag.de shromažďovány a ukládány určité údaje, např. datum a doba trvání návštěvy, využité webové stránky, identifikační údaje použitého prohlížeče a typ operačního systému, stejně jako webové stránky, ze kterých nás navštěvujete.

Konkrétně se to týká zejména:

Redakčního přihlášení:
Redaktoři se mohou přihlásit v redakčním prostoru na adrese https://www.neubaustrecke-dresden-prag.de pomocí přidělených přihlašovacích údajů. Za účelem přihlášení se ukládá uživatelské jméno. Právním rámcem pro toto je článek 6 odst. 1 písmeno b) Obecného nařízení o ochraně údajů ve spojení s § 26 Spolkového zákona o ochraně údajů.

Možnosti kontaktu:
Máte možnost se s námi spojit. Kromě telefonického kontaktu můžete využít také e-mailu a kontaktního formuláře.

Pokud nám zašlete dotazy e-mailem, uloží se Vaše údaje z formuláře dotazu včetně kontaktních údajů, které jste zanechali, za účelem zpracování dotazu a případných návazných dotazů. Pokud není Váš dotaz nutné ukládat, bude smazán.

Právní základ zpracování údajů:

V případě, že obdržíme Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, slouží toto jako právní základ dle čl. 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO).

Při zpracování osobních údajů, které jsou nezbytné k plnění smlouvy s Vámi, je právním základem podle čl. 6 odst. 1 písm. b Obecného nařízení o ochraně osobních údajů tato smlouva. Článek 6 odstavec 1 písmeno b Obecného nařízení o ochraně osobních údajů platí také pro zpracování nezbytné k realizaci předsmluvních opatření, např. v případě dotazu na naše produkty nebo služby.

Pokud naše společnost podléhá právnímu závazku, ze kterého vyplývá zpracování osobních údajů, jako např. splnění daňových povinností, je zpracování založeno na článku 6 odst. 1 písmenu c Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

V rámci neustálého zlepšování naší nabídky ukládáme a analyzujeme údaje o používání naší online části na bázi pseudonymu. Právním základem je v tomto případě čl. 6 odst. 1 písmeno f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

  • Budou údaje předávány dál?

Vaše údaje budou předány jen v případě, že nám k tomu dáte výslovný souhlas, nebo na základě právního nařízení.
Předání údajů třetím státům mimo EU nebo Evropský hospodářský prostor popř. mezinárodním organizacím neproběhne, ledaže by existovaly přiměřené záruky. K nim patří standardní smluvní klauzule EU a rozhodnutí o přiměřenosti Evropské komise.

  • Jak dlouho budou údaje uloženy?

Vaše údaje uchováváme pouze tak dlouho, dokud je to nezbytné pro splnění účelu, pro který byly shromážděny (např. v rámci smluvního vztahu), nebo pokud je to stanoveno zákonem. V rámci smluvního vztahu ukládáme Vaše údaje nejméně do doby ukončení smlouvy. Poté jsou údaje uloženy na dobu stanovenou zákonem.

  • Jaká práva mají uživatelé stránek www.neubasustrecke-dresden-prag.de?

Můžete si vyžádat informace o tom, jaké údaje o Vás jsou uloženy. Můžete požádat o opravu, vymazání a omezení (zablokování) svých osobních údajů, pokud to zákon dovoluje a pokud je to možné na základě stávajícího smluvního vztahu. Máte právo podat stížnost orgánu dozoru na ochranu údajů. Příslušný úřad dozoru pro společnost DB Netz AG: Der Hessische Datenschutzbeauftragte Postfach 31 63 65021 Wiesbaden Gustav-Stresemann-Ring 1 65189 Wiesbaden Tel. 0611/1408-0 Fax 0611/1408-900 nebo -901 www.datenschutz.hessen.de E-mail: poststelle@datenschutz.hessen.de Máte právo na přenositelnost údajů, které jste nám poskytli na základě souhlasu nebo smlouvy (přenositelnost údajů). Pokud jste nám dali svůj souhlas se zpracováním údajů, můžete jej kdykoliv odvolat stejným způsobem, kterým jste jej udělili. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování údajů, provedeného na základě souhlasu až do jeho odvolání.

Proti zpracování údajů můžete podat námitku z důvodů, které vyvstanou z Vaší konkrétní situace, pokud je zpracování údajů založeno na našich oprávněných převažujících zájmech nebo je nezbytné pro plnění veřejné úlohy. Pro uplatnění Vašich práv stačí zaslat dopis poštou na adresu DB Netz AG Susann Holtorp, Fachreferentin Kommunikation, Großer Brockhaus 5, 04103 Leipzig nebo e-mail na adresu dresden-prag@deutschebahn.com.

  • Kdy se používají soubory cookies?

Cookies jsou malé textové soubory, ve kterých lze ukládat osobní údaje. Při otevření stránek mohou být soubory cookies na tyto stránky přeneseny, aby umožnily přiřazení uživatele. Cookies pomáhají se zjednodušením používání webových stránek pro uživatele. Rozlišujeme mezi soubory cookies, které jsou naprosto nezbytné pro technické funkce webových stránek, a soubory cookies, které pro technické funkce webových stránek nezbytné nejsou.

Chceme Vám poskytnout příležitost ke kvalifikovanému rozhodnutí pro nebo proti použití souborů cookies, které nejsou nezbytně nutné pro technické funkce webové stránky. Vezměte prosím na vědomí, že pokud odmítnete reklamně využívané soubory cookie, obdržíte méně přesnou reklamu, odpovídající Vašim zájmům. Používání webových stránek však zůstává zachováno v plném rozsahu.

Zde Vás informujeme o způsobu a rozsahu používání souborů cookies na našich stránkách: Používání stránek https://www.neubaustrecke-dresden-prag.de je obecně možné bez souborů cookies, které neslouží technickým účelům. Ve Vašem prohlížeči můžete zabránit sledovatelnosti souborů cookie (do not track, Tracking-Protection-List) popř. zakázat ukládání cookies třetích stran. Kromě toho doporučujeme pravidelnou kontrolu a mazání uložených souborů cookies, pokud si je výslovně nepřejete. Upozornění: v případě vymazání všech souborů cookies budou také vymazány případně zřízené soubory opt-out-cookies, takže musíte případně vyslovené námitky obnovit.

Soubory cookies, které jsou bezpodmínečně nutné pro používání stránek: soubor cookie dané relace

V souboru cookie dané relace se ukládá náhodně generované jedinečné identifikační číslo, takzvané ID relace. Toto číslo je nezbytné k uložení stavu přihlášení. Soubory cookies relace, používané na webových stránkách https://www.neubaustrecke-dresden-prag.de, server smaže, jakmile ukončíte svoji návštěvu stránek.

  • Používání softwaru Matomo

Na těchto webových stránkách se pomocí webové analýzy služby software Matomo (www.matomo.org), služby poskytovatele InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, Nový Zéland, („Mataomo“) shromažďuje a ukládá na základě našeho oprávněného zájmu ve statistické analýze chování uživatelů pro účely optimalizace a marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písmene f GDPR. Z těchto údajů mohou být za stejným účelem vytvořeny a vyhodnoceny pseudonymizované uživatelské profily. K tomuto účelu lze použít soubory cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy místně v dočasné paměti internetového prohlížeče návštěvníka webových stránek. Soubory cookies mimo jiné umožňují opětovné rozpoznání internetového prohlížeče. Údaje shromážděné pomocí technologie Matomo (včetně vaší pseudonymizované IP adresy) jsou zpracovávány na našich serverech.

Informace generované souborem cookie v pseudonymním uživatelském profilu nejsou používány k osobní identifikaci návštěvníka této webové stránky a nejsou sloučeny s osobními údaji o nositeli pseudonymu.

Pokud nesouhlasíte s ukládáním a vyhodnocením těchto údajů ze své návštěvy, můžete kdykoliv kliknutím myší vznést námitku proti tomuto uložení a použití. V takovém případě se ve Vašem prohlížeči uloží soubor cookie pro odhlášení, což znamená, že společnost Matomo neshromažďuje žádné údaje o relacích.

Vezměte prosím na vědomí, že úplné smazání vašich souborů cookies bude mít rovněž za následek odstranění souboru cookie pro odhlášení a možná jej budete muset opět aktivovat.

Použití adresy neubaustrecke-dresden-prag.de je ovšem v zásadě možné bez souborů cookies, které slouží pro netechnické účely. Ve svém prohlížeči můžete zabránit sledovatelnosti souborů cookie (do not track, Tracking-Protection-List) popř. zakázat ukládání cookies třetích stran.
Kromě toho doporučujeme pravidelnou kontrolu a mazání uložených souborů cookies, pokud si je výslovně nepřejete.

  • YouTube

Chceme Vám zprostředkovávat širokou multimediální nabídku informací.

Do webových stránkek https://www.neubaustrecke-dresden-prag.de jsou proto začleněna videa na kanálu YouTube. Právním základem je v tomto případě čl. 6 odst. 1 písmeno f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

YouTube videa na adrese https://www.neubaustrecke-dresden-prag.de jsou začleněna přes tzv. overlay. Při návštěvě stránek narazíte na video thumbnail (obrázek), takže nepředáváme společnosti Google jako provozovateli kanálu YouTube žádné informace.

Kliknutím na thumbnails k přehrání videí se aktivuje funkce overlay, takže se přes naši obrazovku otevře obrazovka přehrávače YouTube. Tím opouštíte naše stránky, protože funkce overlay Vás přesměruje na URL videa na Youtube. Při přehrávání videa se tedy pohybujete mimo stránky https://www.neubaustrecke-dresden-prag.de. Přehráním společnost Google jako provozovatel kanálu YouTube použije soubory cookies a pixel tagy k personalizaci reklamy a výsledků hledání. Za toto zpracování údajů je zodpovědná výhradně společnost Google jako provozovatel kanálu YouTube. Rozsah zpracovávaných údajů je v tomto případě mimo možnost našeho sledování a vlivu. Další informace naleznete zde: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

  • Aktualizace obsahu ochrany údajů

Upozornění k ochraně osobních údajů přizpůsobujeme změněným funkcím nebo právním změnám. Proto Vám doporučujeme upozornění k ochraně osobních údajů pravidelně číst. Pokud je požadován Váš souhlas nebo pokud prvky zásad ochrany osobních údajů obsahují ustanovení smluvního vztahu s Vámi, budou změny provedeny pouze s Vaším souhlasem.