Proběhlo setkání se zástupci tisku k vrtům a 4. dialogové fórum

Dialogové fórum informuje o další projekční přípravě

Na 4. dialogovém fóru k nové železniční trati z Prahy do Drážďan konaném dne 2.9.2020 v Pirně představil Saský státní úřad výsledky územního řízení k této novostavbě trati. Saský státní úřad jako příslušný regionální úřad pro územní řízení ukončil územní řízení se zveřejněním a předáním územně plánovacího zhodnocení společnosti Deutsche Bahn dne 21. srpna 2020. Hlavním výsledkem řízení je potvrzení slučitelnosti plně tunelové varianty a varianty G s podmínkami s územním plánováním. Požadavkům na územní plánování lze nejlépe vyhovět variantou plného tunelu. U variant koridoru D, E a F nebylo slučitelnost s územním plánováním možné potvrdit. Koridory D, E a F již v plánování nebudou dále sledovány.

Společnost Deutsche Bahn představila další kroky v plánování. V dalším projekčním kroku bude vyhledáván optimální průběh tratě pro variantu plného tunelu v rámci plného tunelového koridoru. Současně jsou prověřovány optimalizace pro variantu koridoru G s přihlédnutím k územně plánovacímu zhodnocení.

Po ukončení studie, které je naplánováno na rok 2024, předá společnost Deutsche Bank preferovanou variantu Spolkovému sněmu. Pro každý z kroků plánování jsou získány informace z regionu. Deutsche Bahn poukázala na to, že informace obsažené v územním řízení budou přezkoumány v dalším projektovém řízení.

Byla dohodnuta další spolupráce během přípravy studie v rámci pracovních skupin

Fórum se kromě toho dohodlo na zřízení dalších pracovních skupin. Kromě stávající pracovní skupiny „Heidenauu budou existovat také pracovní skupiny dialogového fóra k otázce „Katalogu kritérií pro srovnání variant“ a „Turistických/naučných stezek“. Druhé zasedání pracovní skupiny pro Heidenau se bude konat dne 30. září 2020. Termíny pátého dialogového fóra k trati Drážďany-Praha a dalších pracovních skupin budou oznámeny v nadcházejících měsících.

Prověřování podkladů postupuje

Deutsche Bahn rovněž informovala, že tendr na plánovací službu pro oblast společného plánování byl zveřejněn v srpnu 2020. S projekční přípravou bude pravděpodobně možné začít na konci prvního čtvrtletí roku 2021. Dalšími otázkami, kterými se fórum zabývalo, byly průzkumné práce v oblasti Heidenau a průzkumné vrty, které se provádějí od léta 2020 na vybraných místech podél stávající tratě a v prověřovaném prostoru nové tratě. Pozvánku k provádění vrtu v Apfelallee poblíž barokní zahrady Großsedlitz dne 2. září 2020 přijalo zhruba deset zástupců tisku, kteří o této události informovali v různých médiích. Několik dojmů ze setkání se zástupci tisku naleznete v mediatéce.

Záznam z jednání 3. dialogového fóra (schváleno dne 2.9.2020)

Představení 4. dialogového fóra