Znalostní databáze

AEG – Všeobecný zákon o železnicích

Zákon o železnicích slouží k zajišťování bezpečného provozu železnice a atraktivní nabídky dopravy na železnici, včetně hájení zájmů spotřebitelů na železničním trhu. Tento zákon dále slouží k uplatňování právních aktů evropských společenství nebo Evropské unie v oblasti železničního práva, pokud se tyto právní akty týkají oblastí řízených tímto zákonem.

BBodSchG – Spolkový zákon o ochraně půdy

Tento zákon udržitelně zajišťuje funkci půdy a její případnou obnovu.

BIM – Building Information Modeling

U systému BIM (Building Information Modeling) mají všichni účastníci na velkém projektu přístup k centrálnímu zdroji dat. Základem je 3D model, ve kterém lze vizualizovat projekty všech profesí. Spolu s výpočtem nákladů a vývojem termínů umožnují tyto vizualizace přípravu spolehlivého projektu stavebního záměru a nabízejí vyšší transparentnost.

video
play-sharp-fill

BImSchG – Spolkový zákon o ochraně před imisemi

Zákon o ochraně před škodlivými dopady znečištění vzduchu, hluku, vibrací a podobných procesů na životní prostředí.

16. BImSchV – 16. nařízení k realizaci Spolkového zákona o ochraně před imisemi (Nařízení o ochraně před hlukem z dopravy)

Toto nařízení stanovuje mezní hodnoty imisí k ochraně před hlukem z dopravy u zásadních stavebních zásahů a výpočtových metod referenčních hladin.

24. BImSchV – 24. nařízení k realizaci Spolkového zákona o ochraně před imisemi (Nařízení o ochraně před hlukem z dopravy pro dopravní cesty)

Toto nařízení stanovuje způsob a rozsah potřebných opatření na ochranu před hlukem v chráněném prostoru ve stavebních zařízeních, aby byla zajištěna jejich ochrana před škodlivými dopady hluku z dopravy na životní prostředí.

BSchwAg – Spolkový zákon o výstavbě železniční cesty

viz BVWP – Spolkový plán dopravních cest

BVWP – Spolkový plán dopravních cest

Celkovou strategii výstavby a rozšiřování infrastruktury v Německu připravuje spolková vláda. Centrálním plánovacím nástrojem je tzv. Spolkový plán dopravních cest (BVWP). Spolkový plán dopravních cest ustavuje rámec pro nadcházející investice do dopravní infrastruktury spolku a údržbu, rozvoj stávající a budování nové infrastruktury. Upřednostňuje přitom různé záměry, aby tyto investice mohly proběhnout v rámci dostupných rozpočtových prostředků. Zákonnou moc tento plán získává svým převedením do Spolkového zákona o budování železnic (BSWAG), který schvaluje parlament. Projekt a realizaci konkrétních staveb potom řeší společnost DB Netz AG v pověření Spolkového ministerstva dopravy (BMVI).

video
play-sharp-fill

EBO – Vnitřní předpisy železnice

Vnitřní předpisy železnice upravují výstavbu, provoz a používání zařízení železnice.

EKrG – Zákon o železničním křížení

Tento zákon platí pro křížení železnic s komunikacemi.

ETCS – European Train Control System

Evropský systém řízení železniční dopravy ETCS (European Train Control System) umožňuje jízdu bez hlavních a předběžných návěstidel a zvyšuje přitom bezpečnost. Systém je srovnatelný s autopilotem tak, jak jej již celá desetiletí známe u dopravních letadel. Další informace naleznete zde.

EÜ – železniční přejezd

Železniční přejezd je úrovňové křížení komunikace s železnicí.

Fáze plnění

Stavební projekty jsou členěny podle fází plnění Honorářového řádu pro architekty a projektanty (HOAI), které představují návazné a dílčí, uzavřené oblasti.

HOIA – Honorářový řád pro architekty a projektanty

Honorářový řád pro architekty a projektanty (HOAI) je nařízení spolku, které upravuje honoráře architektů a projektantů v Německu.

KrWG – Zákon o oběhovém hospodářství

Tento zákon podporuje oběhové hospodářství s cílem šetřit přírodní zdroje a zajišťuje ochranu lidí a životního prostředí při výrobě a nakládaní s odpady.

LST – Bezpečnostní a sdělovací technika

K bezpečnostní a sdělovací technice společnosti DB AG patří všechny prvky zajišťující bezpečnost železničního provozu. U bezpečnostní a sdělovací techniky se rozlišuje mezi technologií stavědla a systémem vlakového zabezpečení. Obě technologie jsou provázány a zajišťují, aby vlaky mohly nerušeně jezdit na stávajícím systému kolejí podle jízdního řádu.

Namísto doposud používané reléové technologie budou použita elektronická stavědla (ESTW). Elektronická stavědla jsou ovládána z centrálních dispečerských pracovišť.

Nabytí pozemku

Způsoby záboru:

Plochy dočasného záboru:

Tyto plochy jsou užívány jen během výstavby a po dokončení stavby jsou vráceny vlastníkům nebo držitelům práv na užívání. Kompenzace za užívání, výpadek výnosů, ztížené podnikání a případné náklady na nezbytnou rekultivaci nebo opravu jsou upraveny příslušnými dohodami. Příklady: příjezd na staveniště, skladovací plochy, pracovní pásy.

Nabytí ploch do vlastnictví:

Pokud je nutné, aby byl daný pozemek nebo jeho části kvůli realizaci stavby zabrán trvale, stane se vlastníkem plochy železnice. Kromě vlastníka jsou za ztrátu možnosti ekonomické činnosti odškodněni také nájemci, a to na základě nezávislého odborného posudku. Příklady: nová zařízení železnice, přehrady nebo dopravní stanice, přeložka komunikací a vodotečí.

Plán potřeb

Celkovou strategii výstavby a rozšiřování infrastruktury v Německu připravuje spolková vláda. Centrálním plánovacím nástrojem je tzv. Spolkový plán dopravních cest (BVWP). Spolkový plán dopravních cest ustavuje rámec pro nadcházející investice do dopravní infrastruktury spolku a údržbu, rozvoj stávající a budování nové infrastruktury. Upřednostňuje přitom různé záměry, aby tyto investice mohly proběhnout v rámci dostupných rozpočtových prostředků. Zákonnou moc tento plán získává svým převedením do Spolkového zákona o budování železnic (BSWAG), který schvaluje parlament. Projekt a realici konkrétních staveb potom řeší společnost DB Netz AG v pověření Spolkového ministerstva dopravy (BMVI).

Prevence proti hluku

Protihluková opatření na novostavbách a rekonstrukcích tratí podle 16. nařízení Spolkového zákona o ochraně před imisemi (BImSchG)

U novostaveb a rekonstrukcí tratí platí zákonná ustanovení prevence proti hluku, která jsou stanovena v 16. nařízení Spolkového zákona o ochraně před imisemi (BImSchG). Cílená opatření v rámci prevence hluku jsou důležitou součástí projekčních prací a pevnou součástí řízení o schválení projektu. V případě novostavby tratě nebo jejich zásadních stavebních úprav předepisuje zákon o ochraně před imisemi, aby bylo škodlivým vlivům dopravy na okolí zabráněno pomocí aktivních a pasivních protihlukových opatření a aby byly dodrženy stanovené mezní hodnoty hluku.

O zásadní stavební úpravu se jedná v případě, pokud

  • dojde k rozšíření železniční cesty o jednu nebo více průběžných kolejí.
  • v důsledku zásadní stavební úpravy dojde ke zvýšení referenční hladiny o nejméně 3 dB (A) nebo na nejméně 70 dB (A) ve dne nebo nejméně 60 dB (A) v noci.
  • v důsledku zásadní stavební úpravy dojde ke zvýšení stávající hlukové zátěže ze 70 dB (A) a více ve dne nebo 60 dB (A) a více v noci v důsledku zásadního zásahu.

Informace k protihlukové ochraně na portálu společnosti DB AG:
http://www1.deutschebahn.com/laerm

Informace k protihlukové ochraně na portálu společnosti DB AG k protihlukové ochraně: http://www1.deutschebahn.com/laerm/start

Řízení o schválení projektu

Řízení o schválení projektu je stavební řízení k získání stavebního povolení. V tomto řízení je prověřována řada právních a technických otázek. Spolkový drážní úřad (EBA) například prověřuje podklady k řízení o schválení projektu tyto otázky: Jsou dodrženy zákonné předpisy ohledně protihlukové ochrany a ochrany životního prostředí? Je stavební záměr přípustný? Jsou přitom vůči sobě váženy veřejné a soukromé zájmy. Součástí řízení o povolení projektu je konzultační řízení, které do procesu začleňuje všechny dotčené strany. Na základě konzultačního řízení vydá Spolkový drážní úřad rozhodnutí o povolení projektu – tzv. stavební povolení. Rozhodnutí je zveřejněno. Pokud nebude k soudu podána žádná žaloba, může začít stavba.

Průběh řízení o povolení projektu (grafika: © DB AG)

ROV – Územní řízení

V případě rozhodnutí realizovat jeden z projektů ze Spolkového plánu dopravních cest následuje u náročných projektů s velkým dopadem jako druhý krok územní řízení – posouzení variant trasového vedení místním příslušným úřadem. Za tímto účelem se vypracují samostatné posudky a do procesu jsou začleněni odborní znalci, ekologické spolky a občanské iniciativy. Výsledky jsou po dobu čtyř týdnů vyvěšeny v dotčených obcích a jsou většinou zveřejněny také na internetu.

SächsWaldG – Lesní zákon pro svobodný stát Sasko

Zákon slouží k udržování a zabezpečení saských lesů, podpoře lesního hospodářství a vlastníků lesů a vyrovnání obecných zájmů a zájmů vlastníků lesů.

Stavební dílo nadjezdu

Stavební dílo nadjezdu je most nebo podjezd, umělý zářez do terénu, tunel nebo jiné stavební dílo, jehož primární funkcí je převést přes místo křížení dvě překrývající se dopravní trasy na různých úrovních.

uGOK – pod horní hranou terénu

UVP – Prověření slučitelnosti s životním prostředím

Prověření slučitelnosti s životním prostředím (EIA) je důležitým podkladem přípravných projekčních prací. Řeší zásahy plánovaných staveb do přírody a popisuje dopady na lidi, zvířata, rostliny, vodu, půdu, klima, vzduch, krajinu a kulturní i věcné statky. Prověření EIA zpracovávají nezávislí znalci a jsou základem tzv. Doprovodného projektu péče o krajinu (LBP). Tento plán zpracovává společnost Deutsche Bahn AG a koordinuje s dotčenými zemskými úřady tak, aby byla v maximální možné míře ochráněna příroda a krajina a aby nevyhnutelné zásahy plynoucí ze stavby byly kompenzovány nejméně rovnocennými ekologickými funkcemi. Ochrana přírody u železnice

UVPG – Zákon o prověření vlivu na životní prostředí

Zákon upravuje prověřování slučitelnosti záměrů s ochranou životního prostředí, které mohou vzhledem ke své velikosti nebo lokalitě mít zásadní ekologické dopady.

WRRL – Směrnice o vodním rámci (směrnice 2000/60/ES)

Evropská směrnice sjednává zvláštní ochranu vody se svým ekologicky, sociálně a ekonomicky udržitelným užíváním.

Železniční přejezd

Železniční přejezdy jsou úrovňová křížení železnice s komunikací, cestou nebo jiným místem.

Změna stavby před dokončením

Změna stavby před dokončením je řízení k získání stavebního povolení při změně projektu, pokud již bylo vydáno právoplatné stavební povolení.