Společnost DB Netz AG a Zemský úřad pro životní prostředí, zemědělství a geologii podepisují memorandum o porozumění na novou železniční trať Drážďany-Praha

Saský Zemský úřad pro životní prostředí, zemědělství a geologii (LfULG) a společnost DB Netz AG se dohodly na pokračování úspěšné stávající spolupráce v rámci plánování nové tratě Drážďany-Praha. Dne 21. září 2020 podepsali Norbert Eichkorn, předseda úřadu LfULG, Dr. Marcus Schenkel, vedoucí infrastrukturních projektů pro oblast jihovýchod za spol. DB Netz AG, a Kay Müller, technický vedoucí projektu novostavby tratě Drážďany-Praha, prohlášení o záměru.

Nová trať z Drážďan do Prahy je mezigenerační projekt. Fáze projekční přípravy a výstavby jsou otázkou několika desetiletí. Proto je velmi důležité, aby účastníci projektu trvale spolupracovali a digitálně zpracovávali, zabezpečovali a zpřístupňovali údaje získané během jednotlivých fází projekční přípravy. Tento záměr spolu se vzájemnou podporou v oblasti vztahů s veřejností v této souvislosti je jádrem společného prohlášení o záměru mezi společností DB Netz AG a Saským státním úřadem pro životní prostředí, zemědělství a geologii (LfULG), které bylo podepsáno dne 21. září 2020 v Evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) v Drážďanech.

Již několik let předtím, než byla společnost pověřena zahájením projekční přípravy novostavby tratě Drážďany-Praha, zahájil Saský státní úřad pro životní prostředí, zemědělství a geologii (LfULG) přeshraniční spolupráci s Českou geologickou službou (ČGS) v rámci programu INTERREG rozsáhlým geologickým průzkumem v oblasti možného krušnohorského tunelu. Znalost geologie v této oblasti má velký význam pro projekční přípravu, protože geologické podmínky v podzemí mají vliv například na vedení tunelu, které přichází v úvahu, na technologii ražby (více k tomuto tématu naleznete pod položkou nabídky Geologie).

V průběhu let již bylo v předchozích šetřeních získáno obrovské množství dat. Nyní jde o zajištění těchto dat do budoucna a jejich pozdější zapracování např. do modelu BIM. Saský státní úřad pro životní prostředí, zemědělství a geologii intenzivně pracuje na digitálním a grafickém zpracování dat a bude je průběžně zpřístupňovat společnosti DB Netz AG. „Jsem hrdý na to, že naše strategie digitalizace pro přípravu dat funguje tak dobře, a jsem rád, že z ní máme společný užitek. Máte naši podporu“, řekl prezident tohoto úřadu Norbert Eichkorn, který je velmi potěšen přínosy práce z posledních let.

A profitovat z toho bude také společnost DB Netz AG: „U takto dlouho trvajícího projektu je naší povinností sdružovat a udržovat tyto informace o geologii na další roky. Proto je pro nás spolupráce s úřadem LfULG velmi cenná,“ zdůraznil Dr. Marcus Schenkel, vedoucí infrastrukturních projektů pro jihovýchod. Tato správa dat a spolupráce s úřadem LfULG bude nezbytná po celá další léta, jak zdůraznil také vedoucí projektu Kay Müller: „Vždy budou existovat nové poznatky o geologii, které musíme být vždy schopni zapracovat nejen při projekční přípravě, ale i později během výstavby.“

Při slavnostním podepisování předali zaměstnanci úřadu LFULG symbolicky složku obsahující dosud nezveřejněnou sérii publikací úřadu LfULG „Geologické průzkumy pro novostavbu tratě Drážďany-Praha“, která shrnuje všechna šetření a jejich výsledky z posledních devíti let v jedné zprávě a je důležitým základem pro další plánování průzkumu, říká Marcus Schenkel a Kay Müller. Kromě signatářů akci doprovázel také Dr. Frank Fischer, vedoucí úseku mobility na saském Ministerstvu hospodářství, práce a dopravy, a Dr. Jens Albrecht, vedoucí oddělení geologie úřadu LfULG.

Informace o geologii naleznete na adrese https://neubaustrecke-dresden-prag.de/cs/geologie/.

Po podepsání memoranda o porozumění v ESÚS (zleva doprava): Dr. Frank Fischer (vedoucí geologie úřadu LfULG), Dr. Marcus Schenkel (vedoucí infrastrukturních projektů pro jihovýchod u spol. DB Netz AG), Kay Müller (vedoucí projektu nového železničního spojení Drážďany-Praha u spol. DB Netz AG) a Norbert Eichkorn (prezident úřadu LfULG).