Druhé setkání dialogového fóra k novostavbě tratě Praha-Drážďany v Pirně

Společnost DB plánuje na podzim před zahájením územního řízení další dialogy s občany

Dialogové fórum k projektu nového železničního spojení mezi Prahou a Drážďany se sešlo podruhé dne 26. června 2019 na pozvání Deutsche Bahn. Členové dialogového fóra se jednoznačně shodli na tom, jaké mají být cíle a budoucí způsob práce fóra.

Zástupci Saského státního úřadu představili účastníkům fóra funkci a průběh řízení o prověření slučitelnosti záměru se zásadami územního rozvoje (Raumordnungsverfahren) a výsledky konference k projednání investičního záměru (Antragskonferenz), která se konala dne 8. května 2019. Saský státní úřad je příslušným orgánem územního plánování pro projekt nového železničního spojení Praha-Drážďany.

V rámci uvedené konference měli zástupci veřejného zájmu možnost přednést připomínky v souvislosti s prověřením územní slučitelnosti, které budou nyní prozkoumány. Následně stanoví Saský státní úřad rámec prověření územní slučitelnosti a rozsah podkladů potřebných k zahájení příslušného řízení.

Společnost Deutsche Bahn předpokládá, že příslušné podklady budou připraveny a předány orgánu územního plánování ve čtvrtém čtvrtletí 2019.

Bezprostředně po zahájení řízení o prověření slučitelnosti záměru se zásadami územního rozvoje zorganizuje Deutsche Bahn další občanské dialogy, na kterých budou představeny podklady připravené pro řízení. Navíc poskytne Saský státní úřad veřejnosti v rámci řízení příležitost se k projektu vyjádřit.

Další témata dialogového fóra byly mj. výsledky různých akcí občanského dialogu, které se konaly v dubnu 2019 a zákonné požadavky na protihlukovou ochranu. Pro nové železniční tratě, jako je plánované spojení Praha-Drážďany, jsou předepsány pevné limity hlukových imisí, které musí být později při provozu dodržovány.

Kromě toho objasnil Dr. Böhm (Bad Schandau) a občanská iniciativa Úpatní tunel do Prahy účastníkům fóra vypracované varianty.

Členové fóra zdůraznili, že díky konstruktivní spolupráci je třeba nalézt udržitelné řešení novostavby, které je připraveno na budoucnost.

Příští zasedání dialogového fóra se bude konat pravděpodobně začátkem roku 2020. Kromě toho zve společnost Deutsche Bahn na podzim 2019 členy dialogového fóra na informační akci. Na ní rovněž představí příslušné dokumenty a podklady pro řízení o prověření slučitelnosti záměru se zásadami územního rozvoje.

Dne 8. 4. 2019 se konalo první dialogové fórum k projektu nového železničního spojení mezi Prahou a Drážďany za účasti zástupců regionu a společnosti Deutsche Bahn.

Společnost DB pozvala do Pirny členy zastupitelstev, zástupce z politiky a firem, představitele svazů cestujících, ekologických sdružení a občanských iniciativ. Dialogové fórum bude doprovázet celý proces plánování nové železniční trati a vnášet do toho procesu zájmy a zkušenosti regionu.

Projektem spojení mezi Prahou a Drážďany mají vzniknout nové přepravní kapacity a dojde k výraznému zkrácení doby jízdy vlaků v osobní dopravě. Členové fóra zdůraznili, že nová trasa by měla mít co nejvyšší užitek (např. by měla být vhodná pro smíšenou dopravu, zohlednit aspekty ochrany životního prostředí a snížit hlukovou zátěž).

Účastníci diskutovali o cílech, složení a budoucím způsobu práce dialogového fóra. Role a konkrétní úkoly fóra mají být společně zformulovány a schváleny na některém z dalších zasedání. Členové fóra zdůraznili, že plánování nové trati má probíhat v rámci transparentního řízení s otevřenou komunikací mezi rovnocennými partnery.

Dalším centrálním tématem byla konference k projednání investičního záměru (tzv. Antragskonferenz) k přípravě řízení o slučitelnosti záměru se zásadami územního rozvoje (Raumordnungsverfahren) dne 8. května 2019. Na této konferenci se bude projednávat obsah a rozsah vypracovávané studie o slučitelnosti se zásadami územního rozvoje. Zatím nebylo stanoveno, kudy povedou nové koleje. V rámci řízení o slučitelnosti záměru se zásadami územního rozvoje bude u všech diskutovaných variant prozkoumána jejich průchodnost v závislosti na konkrétním území.

Dialogové fórum se bude pravidelně scházet a diskutovat o detailech projektu.