Ochrana přírody a životního prostředí jako součást projekční přípravy

K minimalizaci dopadů na životní prostředí a jejich maximálního možného omezení jsou kromě samotných projektů technologie pro stavební záměr připravovány četné odborné projekty a posudky. Jsou založeny na odpovídajících zákonných a podzákonných předpisech a na pravidlech Spolkového drážního úřadu pro životní prostředí.

Podle zákona o prověřování vlivu na životní prostředí (UVPG), § 2 Definice pojmů je přitom třeba chránit tyto statky:

 • lidi, především lidské zdraví
 • zvířata, rostliny a biologickou pestrost
 • plochy, půdu, vodu, vzduch, ovzduší a krajinu
 • kulturní dědictví a další věcné statky včetně
 • střídavého účinku výše uvedených chráněných statků.

Kromě toho se prověřuje, zda jsou záměrem dotčeny přísně nebo mimořádně přísně chráněné druhy a jejich životní prostor. Za tímto účelem se provádí intenzivní mapování. Příslušné druhy jsou definovány v dokumentu Scoping, výsledky mapování se uvádějí v odborném příspěvku k ochraně druhů. Střety a zásahy záměru do krajiny a přírody jsou šetřeny a znázorněny v plánu péče o krajinu. Zároveň jsou určeny způsoby minimalizace a kompenzace těchto zásahů, včetně náhradních opatření. Správné nakládání s lokalitami se starou ekologickou zátěží v souladu se spolkovým zákonem o ochraně půdy a s odpadními materiály podle zákona o oběhovém hospodářství je stanoveno v koncepci recyklace a likvidace půdy (BoVEK).

Subjekty dotčené hlukem a vibracemi jsou stanoveny podle Spolkového zákona o ochraně před imisemi. Při překročení stanovených mezních hodnot se zjišťují nároky na ochranu před hlukem a vibracemi a jsou zapracovány do projektu. Informace k ochraně proti hluku a vibracím naleznete zde.

Přehled požadovaných znaleckých posudků (DB AG)

V rámci projektu mimo jiné vznikají tyto posudky:

 • Rozbor fauny v řešeném prostoru v rámci studie
 • Odhad relevance FFH (§34 BNatSchG) v rámci studie
 • Dokument Scoping (§15 UVPG) v rámci přípravy projektu pro stavební povolení
 • Zpráva EIA (§16 UVPG) v rámci návrhu a přípravy projektu pro stavební povolení
 • Prověření slučitelnosti s faunou, flórou a přirozeným útočištěm (§ 34 BNatSchG) v rámci návrhu a přípravy projektu pro stavební povolení
 • Prověření ochrany druhů (§39 a §44 BNatSchG) v rámci návrhu a přípravy projektu pro stavební povolení
 • Doprovodný projekt péče o krajinu (§17 BNatSchG) v rámci návrhu a přípravy projektu pro stavební povolení
 • Lesní bilance (např. §8 SächsWaldG) v rámci návrhu a přípravy projektu pro stavební povolení
 • Odborný vodoprávní příspěvek (WRRL) v rámci návrhu a přípravy projektu pro stavební povolení
 • Koncepce zhodnocení a likvidace (KrWG, BBodSchG) v rámci návrhu a přípravy projektu pro stavební povolení
 • Studie elektromagnetické kompatibility (§ 38 BImSchG) v rámci návrhu a přípravy projektu pro stavební povolení
 • Posudek ochrany proti vibracím (BImSchG, § 1 24. BImschV) v rámci návrhu a přípravy projektu pro stavební povolení
 • Hluková studie (§ 41 BImSchG, § 2 16. BImschV) v rámci návrhu a přípravy projektu pro stavební povolení

Dotčené oblasti v řešeném prostoru novostavby tratě z Prahy do Drážďan

V řešeném prostoru novostavby tratě z Prahy do Drážďan je m.j. třeba zohledňovat budoucí požadavky, protože trať tyto stavby buď protíná nebo obchází s odstupem až 300 m:

 • Oblasti fauny, flóry a přirozených útočišť(stanoviště FFH):
  Barokní zahrada Großsedlitz,údolí Bahrebachtal,údolí Seidewitztal a potok Börnersdorfer Bach, jednotliví netopýři a jejich útočiště v oblasti Drážďan,údolí Labe mezi obcí Schöna a Mühlberg, údolí Müglitztal
 • Chráněné ptačí oblasti:
  údolí východních Krušných hor, údolí Labe mezi obcí Schöna a Mühlberg
 • Oblast s vysokým, geologicky podmíněným ohrožením podzemní vody
  Svahy a náhorní plošiny Labe u Großsedlitz, dolní Krušné hory
 • Přírodní památky:
  Vápencový útvar Kalksteinabraum u obce Friedrichswalde,Großrippeln Pirna-Zehista,polní dřeviny s dubovým jmelím JZ od obce Dohma, vápencový útvar Kalksteinabraum u obce Friedrichswalde
 • Chráněné biotopy:
  Různé ovocné sady v obci Pirna-Zehista, Niederseidewitz, Großsedlitz, Dohma, Zwirtzschkau, Zuschendorf, Oberseidewitz; zářez do příkrého svahu s keřovými růžemi ve spodním včelím goby a dvě polní dřeviny na Steinrücken,Glatthaferwiese am Kohlberg, otevřená krajina u obce Pirna-Zehista a čerstvá louka na hoře Purpurberg
 • různé kompenzační plochy

Kromě toho trasa na mnoha místech prochází kolem chráněných oblastí vodstva, která je nutné zohlednit v dalších fázích projektu.

Deutsche Bahn AG / Volker Emersleben

Kromě toho trasa na mnoha místech prochází kolem chráněných oblastí vodstva, která je nutné zohlednit v dalších fázích projektu.

 • Oblasti s možností narušení výskytu podzemních vod
 • Oblasti s vysokým, geologicky podmíněným ohrožením podzemní vody
 • Oblasti k udržování a zlepšení zadržování vody
 • Aluviální půdy s místy velkoplošného výskytu těžkých kovů
 • Regionálně významné oblasti rekultivace podzemní vody
 • Záplavové oblasti
 • Retenční nádrže vody pro případ povodně
 • Oblasti vzniku povodně
 • Přehrada