Železniční spojení mezi Prahou a Drážďany se nachází na evropském koridoru TEN-V Orient/Východo-středomořský. Spojuje německé přístavy Severního a Baltského moře s ekonomickými centry jihovýchodní Evropy (Deutsche Bahn AG)

Projekt

Rostoucí mezinárodní propojení států EU se svými sousedy vede ke zvyšujícímu se objemu dopravy. Jednotliví provozovatelé dopravy již tuto zátěž zvládají jen s obtížemi. Panuje tedy poptávka po nadnárodních multimodálních koridorech. Koridor Orient/Východo-středomořský patří k devíti koridorům centrální sítě transevropské dopravní sítě (TEN-V) a propojuje střední Evropu s přístavy s přístupem k moři – Severní moře, Baltské moře, Černé moře a Středozemní moře. A právě trasa mezi Berlínem a Prahou je důležitou součástí tohoto spojení.

Mezi metropolitními regiony Drážďan a Prahy je s německou účastí plánována nová trať s přiližnou délkou 43 kilometrů mezi městem Heidenau a Ústím nad Labem. Plánované vyšší rychlosti až 200 km/h u osobní a 120 km/h u nákladní železniční dopravy výrazně zkrátí přepravní a jízdní dobu a otevřou prostor k hospodářskému rozvoji. V souvislosti s narůstající mezinárodní dopravou v ose Praha-Drážďany-Berlín je navíc železnice ekologickou alternativou k dálnici.

Na české straně se rovněž počítá s novostavbou a rozšířením spojení mezi Ústím nad Labem a Prahou (odkaz na webové stránky Správy železnic: https://www.spravazeleznic.cz/vrt/vrt-drazdany-praha).

Co vlastně zahrnuje novostavba tratěnová trať z Prahy do Drážďan? v úseku Heidenau–Ústí nad Labem?

Cíle projektu podle Spolkového plánu dopravních cest (BVWP)

  • Výstavba nové tratě z Heidenau na hranici mezi ČR a Německem (Ústí nad Labem)
  • Výstavba nové dvoukolejné tratě z Heidenau po hranici mezi ČR a Německem
  • Rychlost: Vmax 200 km/h
  • Použitelnost pro nákladní železniční dopravu

Výrazné zrychlení relace Drážďany-Praha Další náplň stavebního projektu

  • Výstavba nové dvoukolejné tratě mezi městem Heidenau a českou státní hranicí
  • Rozplet nové tratě ze stávající tratě v Heidenau
  • Výstavba Krušnohorského úpatního tunelu o délce nejméně 25 km včetně nezbytného příslušenství v souladu se všemi platnými evropskými technickými předpisy (např. předjížděcí stranice, nouzové zastávky, záchranné stanice)
  • Vybavení tratě Evropským systémem řízení vlaků (ETCS, Evropský systém vlakového zabezpečení, tzv. „Autopilot železnice“)
  • Vybavení digitální technologií stavědel (DSTW)

Čemu má nová trať Praha-Drážďany sloužit?

projekt_pendler

Pendleři a turismus: Mezi Prahou a Drážďany vzniká „pendlerský vztah“ s dobou jízdy zhruba jedna hodina. Stavba tratě přinese novou nabídku regionální železniční osobní dopravy pro pendlery a další rozvoj cestovního ruchu v regionech.

projekt_verkehr

Přesun dopravy ze silnice na železnici: Stavbou tratě bude uspokojena poptávka po větším objemu nákladní dopravy a trať unese i další očekávanou budoucí přepravu. Zhruba 50 kamionů lze nahradit jedním nákladním vlakem o délce 740 m.

projekt_wirtschaft

Posílení hospodářských oblastí: Jak saská, tak česká hospodářská oblast mohou být posíleny a dále rozvíjeny zlepšením a zkrácením spojení (z přístavů v Severním moři na Kypr). Spojení bude impulzem pro další firmy usadit se a dále se rozvíjet.

projekt_umwelt

Životní prostředí: V rámci projektu budou v případě nutnosti zásahu učiněna na místě četná opatření ke kompenzaci dopadu na přírodní statky. Navíc vzniká jedinečná příležitost začlenit do prostoru kompenzačních opatření plochy určené k biologickému zhodnocení. Přesunem dopravy na koleje budou navíc výrazně sníženy emise CO2 a hluku.

Jak probíhá projekt novostavby tratě z Prahy do Drážďan?

Projekt se aktuálně nachází ve velmi rané fázi projektu, ve fázi studie. V rámci studie se připravují důležité podklady a jsou rozpracovávány varianty. Kromě toho probíhá územní řízení o slučitelnosti záměru se zásadami územního rozvoje. Na konci studie (tzv. fáze plnění 2) bude učiněno rozhodnutí o preferované variantě. Preferovaná varianta bude potom v rámci tzv. parlamentního šetření projednána Spolkovým sněmem.
Po ukončení parlamentního šetření bude nyní v rámci přípravy návrhu (fáze plnění 3) a projektové dokumentace ke stavebnímu povolení (fáze plnění 4) podrobně rozpracována preferovaná varianta a předložena Spolkovému drážnímu úřadu EBA ke schválení

Spolkový drážní úřad zahájí řízení o povolení projektu, zajistí možnost zapracování připomínek a konzultačního řízení a po zvážení všech požadavků vydá rozhodnutí o povolení projektu (právo stavět).

Udělením práva stavět jsou dány základy vzniku železniční dopravní cesty Krušnými horami a výstavbu lze realizovat.

Od nápadu až po dokončení projektu