Přehled Odpovědností (DB AG)

Novostavba tratě z Prahy do Drážďan – průběh tratě

Aby bylo možné spojit Prahu s Drážďany do jedné hodiny doby jízdy, je nutné postavit novou trať z Heidenau do Ústí nad Labem a další stavební díla na české straně. Jedná se přitom ospolečný plánovací prostor mezi Českou republikou a Německem. Již byla stanovena přibližná poloha napojení v Heidenau a výjezdu z tunelu v Ústí nad Labem. Z Drážďan do Heidenau jedou vlaky po stávající trati. Za koncem tunelu a v dalším průběhu až do Prahy přebírá projekt dalšího traťového vedení Správa železnic, bude jej ovšem koordinovat se společností DB Netz AG. Projekt je řízen společně vedoucím projektu za společnost DB Netz AG, panem Kayem Müllerem, a vedoucím projektu za Správu železnic, panem Petrem Provazníkem.

  • Drážďany-Heidenau: prověření, zda stávající infrastruktura stávající tratě unese kapacitu novostavby
  • Heidenau-Ústí nad Labem: společný plánovací prostor mezi Českou republikou a Německem včetně tunelu s minimální délkou 25 km
  • Ústí nad Labem – Praha: vysokorychlostní síť Správy železnic

Průběh tratě mezi Heidenau a Ústím nad Labem

Řešený prostor mezi hlavním nádražím v Drážďanech a českou státní hranicí ve směru na Prahu resp. Ústí nad Labem byl již prostorově vymezen v předchozích studiích (m.j. v roce 2008, 2012 a 2015) při zohlednění možných bodů napojení a vyústění stávající tratě Děčín-Drážďany až po bod předání na státní hranici CZ/D a se zohledněním omezení celkové délky a obecných možností realizace tunelových úseků v prostoru křížení krušnohorského hřebene.

Jako severní ohraničení z tohoto a ze stávajících sídelních ploch podél stávající tratě u Heidenau vyplynul první možný bod vyústění vycházející z Drážďan.

Jižní vynucený bod, resp. prostor, ve kterém má trať překročit hranici, vyplývá z projektu traťového vedení v České republice severo-západně od Ústí nad Labem.
Prostor resp. koridor pro místo předání soustavy v tunelu na česko-německé hranici je ještě vzhledem ke geologickým poruchovým zónám a možné geologické degradaci hornin v hraničním prostoru u Petrovic nutné dále prověřovat v rámci podrobnějších studií. Proto byl možný koridor, ve kterém má tunel ležet, v této části rozšířen na cca. 1,8 km. V rámci tohoto koridoru byly vyvinuty různé varianty jako základ pro postup územního plánování (2018-2019).

Řešený prostor mezi Heidenau a Ústím nad Labem (DB AG).

Jaké varianty jsou základem územního řízení?

Vypracování a kontroly možného trasového vedení probíhají v různých fázích již od roku 2004. Přitom byl vyhodnocen celý v úvahu přicházející prostor mezi Ústím nad Labem a Drážďany na základě technických, ekologických a územně plánovacích hledisek s cílem zajištění co nejméně konfliktních koridorů a technické a geologické proveditelnosti.

V roce 2018 byly do procesu k dalšímu prověření stávajících úvah a možnému zmírnění doposud identifikovaných střetů vneseny další alternativy třetích stran a samotné společnosti DB. Jednalo se především o varianty, které byly zpočátku označeny jako Z 6, DB 7 a DB 8 včetně varianty BI (vnesené občanskou iniciativou „Úpatní tunel do Prahy“), a o alternativní traťové vedení varianty BI jako plné tunelové varianty (dlouhý úpatní tunel) od městě Heidenau, označené jako varianta BI Alternativní vedení.

Tyto nové návrhy variant byly v roce 2018/2019 rozpracovány do srovnatelné hloubky a zapracovány do šetření k přípravě na územní řízení. Tunelové varianty vnesené občanskou iniciativou byly rozpracovány v průběhu rovnocenného technického šetření parametrů tras a v souladu s požadavky provozu a vstoupily do územního řízení jako tunelové varianty A a B. V roce 2019 k nim přibyla další dodatečná varianta hluboko položeného tunelu se zkráceným průběhem tratě, tedy přímým průběhem tratě od české hranice k Heidenau (Varianta C), která znázorňuje zkrácení nebo dokonce příznivější průběh tunelových variant. Další rozpracované varianty s částečně otevřeným trasovým vedením před úpatním tunelem jsou označeny jako Varianta D až G.

Stručný popis všech variant rovněž naleznete v mediatéce.

Mapa trasy nové tratě Drážďany-Praha (DB AG/SŽ)

Které varianty byly šetřeny v rámci studie?

Předáním územně plánovacího zhodnocení Saský státní úřad potvrzuje slučitelnost s územním plánováním u varianty plného tunelu a koridoru varianty G s podmínkami. U variant koridoru D, E a F nebylo slučitelnost s územním plánováním možné potvrdit.

Optimální průběh plnotunelové varianty v rámci tunelu vyhrazeného v územním řízení bude teprve zpracován ve studii, se zohledněním podmínek územně plánovacího zhodnocení. U varianty koridoru G bude v rámci studie prověřena optimalizace se zohledněním podmínek územně plánovacího zhodnocení.

Souběžně bude pokračovat projekční příprava varianty plného tunelu a částečně nadzemní varianty. Poté budou varianty porovnány.

Preferovaná varianta vstoupí do parlamentního šetření v německém Spolkovém sněmu.

  • V rámci studie bude společnost DB Netz AG sledovat dvě varianty s různými podvariantami.
  • Je třeba vypracovat jak plně tunelové varianty, tak částečně povrchové varianty, aby vzniklo řešení slučitelné s podmínkami celého regionu, a které odpovídá požadavkům a kritériím spolku.
  • Rozhodnutí o preferované trase bude učiněno až na konci přípravy studie (předpoklad v roce 2024). V současné době neexistuje pro společnost DB AG žádná preferovaná varianta!

Průběh tratě mezi Ústím nad Labem a Prahou

Od Ústí nad Labem je novostavba tratě rovněž plánována pro smíšený provoz osobních i nákladních vlaků. Přejetí řeky Labe v Ústí nad Labem je aktuálině rovněž sledováno jako tunelová varianta, přičemž doposud stále nebyl vyloučen alternativní návrh s novým železničním mostem. Co se týká průběhu trasy Českým středohořím, je již dále sledována pouze varianta s tunelem východně od Labe s celkovou délkou až 18 km, s vyústěním východně od Litoměřic.

Zde bude trať napojena na stávající trať Kolín-Děčín a ve svém dalším průběhu je již plánována pouze pro osobní dopravu. Vede přibližně kolem dálnice D8 se směrovými parametry umožňujícími rychlosti až 320 km/h. Zaústění do Prahy je plánováno přes okrajovou část Prahy Střížkovským tunelem přímo do centra města.

Další informace naleznete na adrese www.spravazeleznic.cz/vrt.