Řízení během projektu (DB AG)

Řízení

Při přípravě novostavby tratě je třeba absolvovat několik řízení k povolení průběhu trasy, realizace a samotné výstavby.

Územní řízení (ROV): Podle § 15 SächsLPIG se v územním řízení zjišťuje, zda uvažovaný projekt nebo stavba odpovídá požadavkům územního plánování a jak jsou projekty a opatření, která jsou z hlediska území významná, vzájemně sladěny a jak mohou být realizovány.

Parlamentní šetření  I když se nejedná o řízení ve smyslu správního řízení, představuje důležitý milník v projektu.

Řízení o schválení projektu: Řízení o schválení projektu je stavební řízení k získání stavebního povolení. V tomto řízení jsou ze strany dotčeného stavebního úřadu hodnoceny právní a technické otázky.

Územní řízení

Pro projekt novostavby tratě z Prahy do Drážďan byly ještě před zahájením přípravy na územní řízení řešeny různé varianty, z nichž sedm vstupuje do územního řízení.

Tyto varianty jsou v územním řízení posuzovány, analyzovány a hodnoceny z hlediska: záborů ploch, přejíždění (mostů), podjíždění (tunelů), rozpojení a přímého vlivu (např. hlukem). Informace k jednotlivým variantám nalezete v Průběhu trasy.

Co je to německé územní řízení (ROV)?

U infrastrukturálních projektů, jejichž územní význam přesahuje místní poměry, se provádí územní řízení. V souladu s § 15 Zákona o územním řízení (ROG) hodnotí v tomto řízení úřad příslušný pro územní řízení územní dopady projektu nebo stavby při zohlednění hledisek přesahujících místní význam. Úřad především zkoumá shodu s požadavky územního plánování a sladění projektu s dalšími územně významnými projekty a stavbami. Předmětem šetření mají být také vážně sledované alternativy lokalit a tras. Požadavky územního plánování jsou cíle územního plánování, zásady územního plánování a další požadavky na územní plánování.

Cíle a zásady jsou stanoveny v územních plánech (územní plán regionu nebo zóny). Kromě toho Zákon o územním plánování hovoří o obecných principech a představách územního plánování. K ostatním požadavkům územního plánování, které je třeba zohlednit, patří například připravovaný seznam cílů územního plánování, výsledky územního řízení a vyjádření spolkové země k projektu (viz § 3 Zákona o územním plánování).

Kdo je zodpovědný za územní řízení?

Územní řízení vede úřad příslušný pro územní řízení. Tímto úřadem příslušným pro územní řízení ve svobodném státě Sasko je Saský státní úřad (viz § 19 odst. 2 a 3 Zemského zákona o územním plánování).

Společnost DB Netz AG vystupuje jako předkladatel záměru.

Jak probíhá územní řízení?

Saský státní úřad poučí předkladatele záměru o způsobu a rozsahu podkladů předkládaných pro územní řízení. Společnost DB Netz AG vypracuje podklady a předá je Saskému státnímu úřadu.

Saský státní úřad následně do procesu zahrne dotčené veřejné subjekty a veřejnost, a vypracuje na základě podnětů a podkladů předkladatele záměru územně plánovací zhodnocení. To je potom základem další projektové přípravy ze strany společnosti DB Netz AG.

Kde bylo možné vidět podklady?

Podklady byly k dispozici k veřejnému nahlédnutí v obcích, které budou záměrem pravděpodobně dotčeny, tedy obcích Altenberg, Drážďany, Heidenau, Dohna, Pirna, Liebstadt, Bahretal, Bad Gottleuba-Berggießhübel, Müglitztal a Dohma od pondělí 6. ledna do pátku 28. února 2020.

Jak se bylo možné územního řízení zúčastnit a jak byly řešeny námitky?

Do jednoho týdne od ukončení lhůty pro podávání námitek bylo u Saského státního úřadu nebo na příslušné správě obcí podat námitky. Námitky byly posouzeny úřadem příslušným pro územní plánování.

V územně plánovacím zhodnocení je uvedeno, jak bylo možné v územně plánovacím hodnocení tyto námitky zohlednit. Nepočítá se z odpovědí na každou samostatnou připomínku.

Kdo mohl v územním řízení podat stanovisko?

Stanoviska k územnímu řízení mohla podat veřejnost.

K veřejnost patří také děti a mládež.

Co je výsledkem územního řízení?

Výsledkem územního řízení je územně plánovací zhodnocení vypracované Saským státním úřadem. V tomto zhodnocení je řešeno, zda uvažovaný projekt nebo stavba odpovídá požadavkům územního plánování a jak jsou projekty a opatření, které jsou z hlediska území významné, vzájemně sladěny a jak mohou být realizovány.

Dne 21. srpna 2020 Saský státní úřad územní řízení ukončil. Saský státní úřad potvrzuje prostorovou slučitelnost předloženého koridoru plného tunelu a koridoru varianty G s podmínkami.

Ve výsledku územního řízení je s územně plánovacími požadavky nejlépe slučitelná varianta plného tunelu. U variant koridoru D, E a F nebylo slučitelnost s územním plánováním možné potvrdit. Další informace získáte v územně plánovacím zhodnocení a prezentaci výsledku Saského státního úřadu.

Všechny informace k územnímu řízení naleznete v mediatéce.

Průběh územního řízení (DB AG)

Parlamentní šetření

Od 1. ledna 2018 je v platnosti dohoda o realizaci potřebných projektů uzavřená mezi společností Deustche Bahn a spolkem. Tato dohoda upravuje financování potřebných projektů Spolkového plánu dopravních cest. Důležitou součástí je parlamentní šetření.

Zákonodárce bude v rámci řízení o schválení projektu po ukončení studie informován o plánované variantě (preferovaná varianta) v souladu s § 25 odst. 3 zákona o správním řízení (VwVfG), aby tak měl možnost učinit rozhodnutí.

Základním předpokladem financování spolkem je hospodárnost celkového záměru (§ 6 HGrG, § 7 BHO).

Průběh parlamentního šetření (DB AG)

Řízení o schválení projektu

Co je to řízení o povolení projektu?

Řízení o schválení projektu je formální správní řízení. Zajišťuje, aby plánovaný stavební záměr splňoval všechny právní požadavky a aby byly zváženy a zohledněny všechny veřejné a soukromé zájmy.

 

Podle § 18 Všeobecného zákona o železnici (AEG) mohou být drážní zařízení stavěna nebo měněna pouze v případě, že byl stanoven plán. Pro řízení o schválení projektu platí §§ 72 až 78 Zákona o správním řízení dle ustanovení Obecného zákona o železnicích.

Jak a kdy mohu vnášet své požadavky?

Po zahájení řízení o schválení projektu jsou podklady veřejně vyvěšeny po dobu nejméně jednoho měsíce na obcích podél trasy. Přesné místo a čas vyvěšení je oznámeno v úředním věstníku příslušné obce a dalších médiích a na těchto webových stránkách. Dotčené fyzické osoby mají možnost podat námitky písemně příslušnému úřadu.

Poté jsou prodiskutovány na tzv. „konzultaci“ vedené dotčeným úřadem s předkladatelem záměru. Výsledek připomínkového řízení je pro úřad povolující záměr, Spolkový drážní úřad, základem úvahy a rozhodnutí.

Co je výsledkem řízení o schválení projektu?

Po zvážení všech námitek vydá Spolkový drážní úřad rozhodnutí o povolení projektu, tedy právo na realizaci projektu.